چادر فرشته

چادر فرشته

چادر فرشته انحصاری و متعلق به حجاب حدیث بوده و به گونه ای ست که شبیه به مانتو دیده می شود چرا که بدنه آن کاملا راسته بوده و با زیپی جلوی محصول بسته می شو د, شالی که از روی شانه به آن متصل شده و تیکه ایی که از قسمت تهتانی آن با نیم حلالی به مچها منتحی می گردد و شبیه به بالهای یک فرشته می شود, در واقع همین امر مسبب نام نهادنش تحت عنوان مذکور شده است.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)حریرالاسود(کرپ) + حریر شیفون

2)مهارجه(اصل ژاپن)+ حریر شیفون

3)کن کن ژرژت+ حریر شیفون

4)کن کن ندا+ حریر شیفون

5)کن کن آیتک ژاپن+ حریر شیفون

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور حریرالاسود

2) طرح مذکور مهارجه

3)طرح مذکور کن کن ژرژت

4)طرح مذکور کن کن ندا

5)طرح مذکور کن کن آیتک 

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها