چادر صدفی

چادر صدفی

این مدل تا حدودی شبیه به چادر لبنانی بوده با این تفاوت که به جای آستین مچ بر روی چادر صدفی طراحی شده و عریض تر از آن نیز  می باشد, اما در قیاس با چادر عبا کم عرض تر است.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)مهارجه ژاپن اصل

2)کن کن آیتک ژاپن

3)کن کن ژرژت

4)کن کن ندا

5)حریرالاسود(کرپ)

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور مهارجه

2) طرح مذکور کن کن آیتک

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور کن کن ندا

5) طرح مذکور حریرالاسود

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها