چادر خبرنگاری

چادر خبرنگاری

این مدل شباهت بسیاری به چادر شیدا دارد و به گونه ایی طراحی شده که علاوه بر شکافهای خروج دست, مچهای به کار رفته تا حدی جایگزین مناسبی برای ساق دست می باشد, از این رو بانوان گرامی به سهولت می توانند از دو دست خود استفاده نموده و چادر خبرنگاری را جایگزین مدلهای قدیمی تر چادرهای خود نمایند.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)مهارجه ژاپن اصل

2)کن کن آیتک ژاپن

3)کن کن ژرژت

4)کن کن ندا

5)حریرالاسود(کرپ)

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور مهارجه

2) طرح مذکور کن کن آیتک

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور کن کن ندا

5) طرح مذکور حریرالاسود

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها