چادر بحرینی

چادر بحرینی

این مدل کاملا شبیه به چادر صدفی بوده با این تفاوت که قاب روی سر در چادر بحرینی حذف شده است.(چادر صدفی)

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن ژرژت

2)کن کن ندا

3)کن کن آیتک ژاپن

4)حریرالاسود(کرپ)

5)مهارجه(اصل ژاپن)

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور کن کن ژرژت

2) طرح مذکور کن کن ندا

3) طرح مذکور کن کن آیتک

4) طرح مذکور حریرالاسود

5) طرح مذکور مهارجه

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها