روغنکاری و تمیزکاری چرخ خیاطی

همراهان ارجمند آموزشهای حجاب حدیث در این مطلب و ویدئو آموزشی به روغنکاری و تمیزکاری چرخ خیاطی میپردازیم,زمان روغن کاری بسته به میزان استفاده شما از چرخ خیاطی، متفاوت می باشد:
– برای چرخ خیاطی هایی که دائم کار می کند، بعد از ۵ ساعت کار با چرخ باید آن را روغن کاری نمود.
– برای چرخ هایی که مدتها از آن استفاده نکرده ایم، قبل از استفاده باید روغن کاری انجام شود.

روش روغن کاری:
– ابتدا اطراف کمپلتی را از پرزها تمیز می کنیم.
– اطراف کمپلتی و میل سوزن یک یا دو قطره روغن می ریزیم.
– پدال را فشار داده تا چرخ خیاطی چند ثانیه کار کند.
– بهتر است چرخ بدون نخ بالا ۲۰ تا ۳۰ ثانیه کار کند تا روغن روی پارچه اثر نگذارد.
نکته: روغن باید سفید و رقیق بوده و غلیظ و چسبنده نباشد.